Dzisiaj jest Czwartek, 28 lipca 2016 r. Imieniny:
 

kliknij aby powiekszyc

Aktualnosci:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE - SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU W 2014 ROKU
18 February 2014 r., 21:44

Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Warnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku

 

Wójt Gminy Warnice ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2014.

W otwartym konkursie projektów mogą brać udział kluby sportowe działające na obszarze Gminy Warnice, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

 

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków.

Konkurs projektów o udzielenie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu, dotyczy zadania, które w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia przez Gminę Warnice, co najmniej jednego z następujących celów publicznych:

1) poprawianiu warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Warnice,

2) osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Warnice do działalności sportowej,

4) promocji sportu i aktywnego stylu życia,

5) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Warnice poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

 

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji.

1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2014 w ramach niniejszego konkursu projektów przeznacza się kwotę – 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania wyłonionego w konkursie projektów zostanie przekazana po podpisaniu umowy z beneficjentem. Płatność nastąpi w 2 transzach po 30 000 zł (słownie : trzydzieści tysięcy złotych).

3. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy Gminą Warnice a beneficjentem.

4. Rozliczenie dotacji dokonywane będzie po przedłożeniu przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519).

5. Złożenie projektu/oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w projekcie.

 

§ 3. Termin realizacji przedsięwzięć z projektów.

Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Warnice w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

 

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek i objęte nim zadania.

1. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Warnice a klubem sportowym, którego wniosek/projekt  zostanie wybrany.

2. Podmiot składający ofertę:

1) wykonuje zadanie samodzielnie,

2) posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.

3. Udzielana dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakupu sprzętu sportowego,

3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Warnice lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Warnice, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu, zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,

4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,

6) stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,

7) kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

8) kosztów obsługi administracyjnej projektu,

9) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Warnice.

4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłata kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5) poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

5. Prawidłowo złożony wniosek/oferta złożona jest na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519). Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Warnice, pok. 14 lub na stronie internetowej Gminy: www.warnice.pl .

6. Do wniosku należy załączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

2) Aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

7. Kserokopie załączonych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

 

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

 

1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest złożenie w terminie do dnia 11 marca 2014 r. do godz. 15.00 kompletnego wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy Warnice lub pocztą na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Warnice w 2014 roku.”

2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Warnice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

 

§ 6. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

 

1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Warnice w formie zarządzenia.

2. Wójt Gminy Warnice zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

3. Wójt Gminy Warnice w formie zarządzenia ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice informując o projektach wybranych i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem:

a) nazwy wnioskodawcy i nazwy projektu,

b) opisu przedsięwzięcia objętego projektem,

c) łącznych kosztów projektu,

d) kwoty dotacji przyznanej na projekt.

 

4. Do zarządzenia Wójta Gminy Warnice w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji nie stosuje się odwołania.

 

Warnice, 18 luty 2014 r.

Wójt Gminy Warnice

/ - / Anna Hackiewicz-Gębska

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY

SPRAWOZDANIE

UCHWAŁA RADY GMINY WARNICEBIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia