Dziś jest czwartek 06 października 2022, imieniny: Artura i Brunona

Z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończyła się realizacja projektu Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego „KS Pyrzyce +”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.
Celem szczegółowym działań realizowanych w ramach projektu było doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami,prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.
Całkowita wartość projektu to kwota 667 836,48 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych:  kwota 565 368,11 zł, wkład własny: 102 468,37 zł.
Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Były to zarówno zajęcia wyrównawcze z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia, języki obce, ale także zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów zdolnych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, m.in. zajęcia artystyczne, gastronomiczne, motoryzacyjno-turystyczne. Dodatkowo uczniowie z klas gimnazjalnych objęci zostali wsparciem doradcy zawodowego, gdzie w ramach zajęć mogli nie tylko zapoznać się z zasadami rynku pracy, ale również poznać własne predyspozycje zawodowe.
Prowadzenie zajęć w grupach 8 lub 10 osobowych zapewniło możliwość indywidualnej pracy z uczniami. Różnorodność prowadzonych zajęć pozwoliła nie tylko na poprawę wyników w nauce w przedmiotach ścisłych ale również na rozwinięcie zainteresowań uczniów w takich dziedzinach jak informatyka i programowanie, motoryzacja czy tez majsterkowanie. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się zajęcia gastronomiczne, które były prowadzone w kuchni znajdującej się w Domu Strażaka w Warnicach, a dzięki uprzejmości Pani Sołtys dzieci mogły korzystać z wyposażenia będącego własnością Sołectwa Warnice. Dodatkową atrakcją dla uczniów były zajęcia motoryzacyjno-turystyczne, w ramach których uczniowie odbywają wycieczki rowerowe oraz nabywają wiedzy na temat gminy i regionu.
Oprócz zajęć realizowanych z uczniami w projekcie zaplanowano prace remontowo adaptacyjne sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Warnicach; wykonano prace malarskie, wymianę stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej. Całkowita wartość prac remontowych w projekcie wyniosła 71 676,43 zł z czego 66 667,19 zł zostało pokryte z dofinansowania w ramach projektu.
Projekt zakładał również zakup 3 zestawów sprzętu TIK (tablica interaktywna, rzutnik, komputer przenośny) do Szkoły podstawowej w Warnicach, które zostały zakupione w grudniu 2017 roku. Jednak dzięki oszczędnościom wygenerowanym w trakcie realizacji projektu w październiku 2018 roku udało się zakupić czwarty zestaw interaktywny, w który została wyposażona kolejna sala lekcyjna w Szkole Podstawowej.