Dziś jest niedziela 28 listopada 2021, imieniny: Grzegorza i Zdzisława

Warnice, dnia 1 października 2021 r.

GN.6840.27.2021.MS

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do sprzedaży na pisemne wnioski (wykazu nie dotyczy art. 35 ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9, 10 i 12 ww. ustawy)

L.p

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

 


Powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia nieruchomości gruntowej.

 

Opis nieruchomości oraz jej usytuowanie.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Cena nieruchomości. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.
1 Numer działki ewidencyjnej:
532/5.
Jednostka ewidencyjna: Warnice – Gmina.
Obręb ewidencyjny:
321206_2.0006, Warnice.
Symbol klasoużytku:
dr.
Nr KW: SZ2T/00006230/3.
Powierzchnia nieruchomości gruntowej:
0,8323 ha.

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w odległości około 1000 metrów od wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się z nieutwardzonej drogi gruntowej. Działka posiada regularny kształt - prostokątny. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość niewyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu. W otoczeniu znajdują się grunty rolne.

 

Z dniem 31 grudnia 2003 r. stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego. Przed ww. terminem działka nr 532/5, obręb Warnice, miała przeznaczenie - uprawy polowe, strefa ochronna 'B' J. Miedwie. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Warnice
z 2018 r. działka nr 532/4, obręb Warnice, leży
w terenach oznaczonych jako grunty orne, granica strefy pośredniej 'B' ujęcia wody oraz magistralna sieć SN. W odniesieniu do działki geodezyjnej nr 532/4 położonej w obrębie geodezyjnym Warnice, gmina Warnice, nie wszczęto procedury planistycznej mającej na celu zmianę funkcji.

 

Cena nieruchomości  gruntowej  wynosi
47 000 zł.

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Warnice, na stronie internetowej www.bip.warnice.pl, www.warnice.pl oraz w Głosie Stargardzkim od dnia 1 października 2021 r. do dnia 22 października 2021 r.

Wójt Gminy

/ - / Alina Werstak