Dziś jest niedziela 17 października 2021, imieniny: Wiktora i Małgorzaty

WÓJT GMINY WARNICE

w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póżn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza V przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Obryta oznaczonej numerem geodezyjnym 35/4 o pow. 0,25 ha, posiadającej księgę wieczystą nr SZ2T/00024003/5.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 14 336 zł

(słownie: czternaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 00/100).

Wadium – 1 500 zł

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana na skraju wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi utwardzonej nawierzchnią bitumiczną. Działka posiada regularny, prostokątny kształt. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość nie wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Grunt utrzymany w dobrej kulturze rolnej. Brak utrudnień w uprawie.

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie nieruchomości jako grunty orne.

Użytek gruntowy określany w ewidencji gruntów jako RIIIa.

 

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: Brak.

 

UWAGA:

 1. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie UG Warnice (Sala USC nr 3) o godz. 11.00 dnia 2 grudnia 2019 r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokumenty tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium winno wpłynąć na konto Gminy Warnice przelewem na rachunek bankowy nr 73 9387 1039 3900 1993 2000 0050 w Pyrzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział Warnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2019 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Warnice).

      Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „V przetarg na nieruchomość – działka nr 35/4,      obręb Obryta” oraz wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej       uczestnikiem przetargu.

      Wadium powinno być wniesione w pieniądzu.

 1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „V przetarg – nieruchomość – działka nr 35/4 obręb Obryta” w sekretariacie UG Warnice, Warnice 66 do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 15:00.
 2. Oferta powinna zawierać:

       - imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę, siedzibę i wyciąg z właściwego      rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna. Aktualność wypisu z rejestru winna być           potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające datę przetargu;

       - datę sporządzenia oferty;

       - oferowaną cenę nabycia (proponowana cena nabycia musi być wyższa od ceny wywoławczej);

       - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki       bez zastrzeżeń;

       - dowód wniesienia wadium.

 1. Kryterium wyboru oferty:

      -cena nieruchomości 100%

       Sprzedający dokona oceny ofert w oparciu o powyższe kryterium.

 1. Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Komisja zawiadamia oferentów którzy złożyli oferty uznane za równorzędne o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
 4. W dodatkowym przetargu ustnym, ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% najwyższej ceny zawartej w ofertach.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.
 6. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Warnice.
 7. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie Gminy Warnice rachunek bankowy nr 86 9387 1039 3900 1993 2000 0010 w Pyrzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział Warnice najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
 10. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
 11. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 12. Wójt Gminy Warnice ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późń. zm.), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Warnice z siedzibą: Urząd Gminy w Warnicach, 74-201 Warnice, Warnice 66. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@warnice.pl, telefonicznie pod numerem 91 561 28 90 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez email: iod@warnice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych „RODO” w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego, a który to obowiązek wynika z poniższych przepisów prawa:

a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą udostępnione lub przekazane do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Warnicach i przechowywane wieczyście do czasu ich przekazania do Archiwum Państwowego.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą jedynie podmioty sprawujące nadzór i funkcje kontrolne w stosunku do Urzędu Gminy w Warnicach lub inne, których uczestnictwo będzie niezbędne w sposób bezpośredni dla procesu prawidłowego procedowania sprawy, czy też świadczenia usługi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Żądania ich sprostowania.

3.Ograniczenia ich przetwarzania.

 1. Zażądania, aby Gmina Warnice ograniczyła przetwarzanie Pani/Pana danych wyłącznie do ich przechowywania lub uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie lub Pani/Pan nie chce, żeby Gmina Warnice je usunęła, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest Gminie Warnice niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy. W tej sytuacji trzeba wykazać Gminie Warnice szczególną sytuację, uzasadniającą zaprzestanie przez nią przetwarzania. Gmina Warnice zaprzestaje przetwarzania Pani/Pana danych, chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania przez nią Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń i do przenoszenia danych.
 2. Otrzymania od Gminy Warnice w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana przekazane. Ma Pani/Pan prawo zlecenia przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, że Gmina Warnice przetwarza Pani/Pana dane niezgodne z prawem. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gmina Warnice nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone w terminie od dnia 31 października  2019 r. do dnia 1 grudnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń UG Warnice, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.warnice.pl oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Obryta w celu podania do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Warnice - pok. 10, tel. 91 561 28 90 wew. 22.

 

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie w „Głosie Stargardzkim” w dniu 31 października 2019 r.