Dziś jest niedziela 28 listopada 2021, imieniny: Grzegorza i Zdzisława

WÓJT GMINY WARNICE

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza przetarg pisemny, ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

 

I. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz 1362 z późn. zm.) dzierżawcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wobec powyższego o dzierżawę nieruchomości rolnej będącej przedmiotem niniejszego przetargu mogą się ubiegać wyłącznie podmioty spełniające warunki określone przepisami tej ustawy.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną:

1.  Będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą użytków rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha,

2. Posiadającą kwalifikacje rolnicze określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 6 ust 2 pkt 2):

-wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

-tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie lub

-wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie lub

-wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 – letni staż pracy w rolnictwie.

3.  Co najmniej od 5 lat zamieszkującą w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

II. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Kłęby, oznaczona numerem geodezyjnym 161/2 o powierzchni 0,79 ha, posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00024001/1.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana na skraju wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi utwardzonej nawierzchnią bitumiczną. Działka posiada regularny kształt – foremny wielokąt. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość nie wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Grunt utrzymany w dobrej kulturze rolnej. Przez działkę przebiega linia energetyczna.

 

Zgodnie z Uchwałą  nr VII/37/2015 Rady Gminy Warnice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych działka położona na terenach oznaczonych w planie symbolem 2 – R 9 – tereny rolnicze, K - strefa ochrony krajobrazu, istniejąca napowietrzna linia średniego napięcia z pasem eksploatacyjnym.

Użytek gruntowy określany w ewidencji gruntów jako RII.

 

Warunki dzierżawy:

 • Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy wynosi 790 zł (zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Warnice nr 89/2019 z dnia 30 grudnia 2016 roku – 1000 zł/ha)
 • Okres dzierżawy – do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

 

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: bezumowne korzystanie
do 30 września 2019 roku.

 

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów:

1. Oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa.

2. Oświadczenia, że łączna powierzchnia posiadanych użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 837);

4. Dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat w gminie na obszarze której jest położona, tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności.

 

Termin i miejsce składania dokumentów kwalifikujących do uczestnictwa w przetargu:

Dokumenty kwalifikujące do uczestnictwa w przetargu prosimy składać na dzienniku podawczym pok. 10 (sekretariat) w terminie do 23.12.2019 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w Kłębach dz. nr 161/2 – dokumenty kwalifikujące”.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Złożenie dokumentów kwalifikujących do uczestnictwa w przetargu.

2. Złożenie pisemnej oferty.

3. Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie.

4. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium lub dowodu zwolnienia z tego obowiązku.

5. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnej dzierżawy nieruchomości.

- pełnomocników osób fizycznych - konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 23.12.2019 r. w pieniądzu w wysokości: 100 zł (słownie złotych: sto 00/100).

Wadium winno wpłynąć na konto Gminy Warnice przelewem na rachunek bankowy nr 73 9387 1039 3900 1993 2000 0050 w Pyrzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział Warnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2019 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Warnice).

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg na dzierżawę nieruchomości – działka nr 161/2 obręb Kłęby” oraz wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne oferty na dzierżawę nieruchomości w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej w Kłębach dz. nr 161/2” prosimy składać na dzienniku podawczym pok. 10 (sekretariat) w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice w terminie do 23.12.2019 r. do godz. 1500.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę, siedzibę i wyciąg z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające datę przetargu;

- datę sporządzenia oferty;

- oferowaną stawkę rocznego czynszu dzierżawy nieruchomości (proponowana stawka musi być wyższa od stawki wywoławczej);

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- dowód wniesienia wadium.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 23.12.2019 roku na tablicy ogłoszeń (I piętro) Urzędu Gminy w Warnicach.

Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2019 r. w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice, pok. 3 (sala USC) o godz. 1100.

 1. Kryterium wyboru oferty:

     - stawka rocznego czynszu dzierżawy nieruchomości 100%.

Sprzedający dokona oceny ofert w oparciu o powyższe kryterium.

 1. Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Komisja zawiadamia oferentów którzy złożyli oferty uznane za równorzędne o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
 4. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% najwyższej ceny zawartej w ofertach.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet rocznego czynszu dzierżawy nieruchomości gruntowej.
 6. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Warnice.
 7. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 10. Wójt Gminy Warnice ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późń. zm.), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Warnice z siedzibą: Urząd Gminy w Warnicach, 74-201 Warnice, Warnice 66. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@warnice.pl, telefonicznie pod numerem 91 561 28 90 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez email: iod@warnice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych „RODO” w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego, a który to obowiązek wynika z poniższych przepisów prawa:

a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą udostępnione lub przekazane do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Warnicach i przechowywane wieczyście do czasu ich przekazania do Archiwum Państwowego.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą jedynie podmioty sprawujące nadzór i funkcje kontrolne w stosunku do Urzędu Gminy w Warnicach lub inne, których uczestnictwo będzie niezbędne w sposób bezpośredni dla procesu prawidłowego procedowania sprawy, czy też świadczenia usługi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. Dostępu do swoich danych osobowych.

2. Żądania ich sprostowania.

3.Ograniczenia ich przetwarzania.

4. Zażądania, aby Gmina Warnice ograniczyła przetwarzanie Pani/Pana danych wyłącznie do ich przechowywania lub uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie lub Pani/Pan nie chce, żeby Gmina Warnice je usunęła, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest Gminie Warnice niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy. W tej sytuacji trzeba wykazać Gminie Warnice szczególną sytuację, uzasadniającą zaprzestanie przez nią przetwarzania. Gmina Warnice zaprzestaje przetwarzania Pani/Pana danych, chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania przez nią Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń i do przenoszenia danych.

5. Otrzymania od Gminy Warnice w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana przekazane. Ma Pani/Pan prawo zlecenia przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, że Gmina Warnice przetwarza Pani/Pana dane niezgodne z prawem. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gmina Warnice nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Warnice - pok. 6, tel. 91 561 28 90 wew. 25.

 

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone w terminie od dnia 29.11.2019 r. do dnia 30.12.2019 r. na tablicy ogłoszeń UG Warnice, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.warnice.pl oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Kłęby w celu podania do publicznej wiadomości.

 

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Stargardzki” w dniu 29 listopada 2019 r.

WÓJT GMINY WARNICE

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza przetarg pisemny, ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

 

I. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz 1362 z późn. zm.) dzierżawcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wobec powyższego o dzierżawę nieruchomości rolnej będącej przedmiotem niniejszego przetargu mogą się ubiegać wyłącznie podmioty spełniające warunki określone przepisami tej ustawy.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną:

1.  Będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą użytków rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha,

2. Posiadającą kwalifikacje rolnicze określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 6 ust 2 pkt 2):

-wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

-tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie lub

-wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie lub

-wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 – letni staż pracy w rolnictwie.

3.  Co najmniej od 5 lat zamieszkującą w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

II. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Kłęby, oznaczona numerem geodezyjnym 161/2 o powierzchni 0,79 ha, posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00024001/1.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana na skraju wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi utwardzonej nawierzchnią bitumiczną. Działka posiada regularny kształt – foremny wielokąt. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość nie wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Grunt utrzymany w dobrej kulturze rolnej. Przez działkę przebiega linia energetyczna.

 

Zgodnie z Uchwałą  nr VII/37/2015 Rady Gminy Warnice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych działka położona na terenach oznaczonych w planie symbolem 2 – R 9 – tereny rolnicze, K - strefa ochrony krajobrazu, istniejąca napowietrzna linia średniego napięcia z pasem eksploatacyjnym.

Użytek gruntowy określany w ewidencji gruntów jako RII.

 

Warunki dzierżawy:

 • Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy wynosi 790 zł (zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Warnice nr 89/2019 z dnia 30 grudnia 2016 roku – 1000 zł/ha)
 • Okres dzierżawy – do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

 

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: bezumowne korzystanie
do 30 września 2019 roku.

 

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów:

1. Oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa.

2. Oświadczenia, że łączna powierzchnia posiadanych użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 837);

4. Dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat w gminie na obszarze której jest położona, tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności.

 

Termin i miejsce składania dokumentów kwalifikujących do uczestnictwa w przetargu:

Dokumenty kwalifikujące do uczestnictwa w przetargu prosimy składać na dzienniku podawczym pok. 10 (sekretariat) w terminie do 23.12.2019 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w Kłębach dz. nr 161/2 – dokumenty kwalifikujące”.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Złożenie dokumentów kwalifikujących do uczestnictwa w przetargu.

2. Złożenie pisemnej oferty.

3. Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie.

4. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium lub dowodu zwolnienia z tego obowiązku.

5. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnej dzierżawy nieruchomości.

- pełnomocników osób fizycznych - konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 23.12.2019 r. w pieniądzu w wysokości: 100 zł (słownie złotych: sto 00/100).

Wadium winno wpłynąć na konto Gminy Warnice przelewem na rachunek bankowy nr 73 9387 1039 3900 1993 2000 0050 w Pyrzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział Warnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2019 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Warnice).

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg na dzierżawę nieruchomości – działka nr 161/2 obręb Kłęby” oraz wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne oferty na dzierżawę nieruchomości w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej w Kłębach dz. nr 161/2” prosimy składać na dzienniku podawczym pok. 10 (sekretariat) w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice w terminie do 23.12.2019 r. do godz. 1500.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę, siedzibę i wyciąg z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające datę przetargu;

- datę sporządzenia oferty;

- oferowaną stawkę rocznego czynszu dzierżawy nieruchomości (proponowana stawka musi być wyższa od stawki wywoławczej);

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- dowód wniesienia wadium.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 23.12.2019 roku na tablicy ogłoszeń (I piętro) Urzędu Gminy w Warnicach.

Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2019 r. w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice, pok. 3 (sala USC) o godz. 1100.

 1. Kryterium wyboru oferty:

     - stawka rocznego czynszu dzierżawy nieruchomości 100%.

Sprzedający dokona oceny ofert w oparciu o powyższe kryterium.

 1. Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Komisja zawiadamia oferentów którzy złożyli oferty uznane za równorzędne o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
 4. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% najwyższej ceny zawartej w ofertach.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet rocznego czynszu dzierżawy nieruchomości gruntowej.
 6. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Warnice.
 7. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 10. Wójt Gminy Warnice ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późń. zm.), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Warnice z siedzibą: Urząd Gminy w Warnicach, 74-201 Warnice, Warnice 66. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@warnice.pl, telefonicznie pod numerem 91 561 28 90 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez email: iod@warnice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych „RODO” w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego, a który to obowiązek wynika z poniższych przepisów prawa:

a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą udostępnione lub przekazane do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Warnicach i przechowywane wieczyście do czasu ich przekazania do Archiwum Państwowego.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą jedynie podmioty sprawujące nadzór i funkcje kontrolne w stosunku do Urzędu Gminy w Warnicach lub inne, których uczestnictwo będzie niezbędne w sposób bezpośredni dla procesu prawidłowego procedowania sprawy, czy też świadczenia usługi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. Dostępu do swoich danych osobowych.

2. Żądania ich sprostowania.

3.Ograniczenia ich przetwarzania.

4. Zażądania, aby Gmina Warnice ograniczyła przetwarzanie Pani/Pana danych wyłącznie do ich przechowywania lub uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie lub Pani/Pan nie chce, żeby Gmina Warnice je usunęła, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest Gminie Warnice niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy. W tej sytuacji trzeba wykazać Gminie Warnice szczególną sytuację, uzasadniającą zaprzestanie przez nią przetwarzania. Gmina Warnice zaprzestaje przetwarzania Pani/Pana danych, chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania przez nią Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń i do przenoszenia danych.

5. Otrzymania od Gminy Warnice w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana przekazane. Ma Pani/Pan prawo zlecenia przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, że Gmina Warnice przetwarza Pani/Pana dane niezgodne z prawem. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gmina Warnice nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Warnice - pok. 6, tel. 91 561 28 90 wew. 25.

 

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone w terminie od dnia 29.11.2019 r. do dnia 30.12.2019 r. na tablicy ogłoszeń UG Warnice, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.warnice.pl oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Kłęby w celu podania do publicznej wiadomości.

 

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Stargardzki” w dniu 29 listopada 2019 r.