Dzisiaj jest Piątek, 20 kwietnia 2018 r. Imieniny: Czesława i Agnieszki
 

kliknij aby powiekszyc

Aktualnosci:

ZAPYTANIE OFERTOWE
14 kwiecień 2017 r., 12:59

GMINA WARNICE
74-201 Warnice
woj. zachodniopomorskie
NIP: 853-145-73-92

Warnice, dnia 14.04.2017 r.

Nasz znak: GN.271.2.2017.MK

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

Na podstawie zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Warnice z dnia 02 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny w zakresie: jednorazowej pielęgnacji murawy na boisku sportowym oraz utworzenie pasa żwirowego wzdłuż ogrodzenia boiska w m. Obryta Gmina Warnice.    

I. Zamawiający:
Gmina Warnice
Warnice 66
74 - 201 Warnice
tel. 91 561 28 90
II. Przedmiot zamówienia:
1. Nazwa zamówienia:
Jednorazowa pielęgnacja murawy na boisku sportowym oraz utworzenie pasa żwirowego wzdłuż ogrodzenia boiska w m. Obryta Gmina Warnice.    
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie wertykulacji (uzupełnienie powstałych ubytków trawy poprzez dosianie nowej), wałowania, aeracji oraz nawiezienie nawozem murawy
na boisku oraz bocznych trawników;
prace dot. pasa zieleni znajdującego się przy ogrodzeniu od strony drogi nr 424 zmierzające do utworzenia pasa żwirowego:
b) usunięcie darni (pow. ok. 232 m²);
c) montaż obrzeży – ekobordów (na dł. ok. 77 m);
d) wyłożenie powierzchni agrotkaniną i wysypanie żwirem 16-32 mm (ok. 24 t).
Podane powyżej wymiary powierzchni oraz ilość materiału są jednostkami poglądowymi.
Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w terenie.

III. Termin realizacji zadania:
Termin składania ofert cenowych do: 28.04.2017 r.
Prace wymienione w pkt. 2 należy zakończyć do dnia 26.05.2017 r.

IV. Kryterium wyboru oferty:
100 % - cena

V. Sposób przygotowania oferty:
1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania  do ich uzupełnienia.
3. Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,  w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I i opisana w sposób następujący:

 

OFERTA CENOWA

 

Jednorazowa pielęgnacja murawy na boisku sportowym oraz utworzenie pasa żwirowego wzdłuż ogrodzenia boiska w m. Obryta Gmina Warnice.

 

Nie otwierać przed dniem 28.04.2017 r.

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Sekretariat Urzędu Gminy Warnice, pok. nr 10
tel. 91 561 28 90, fax. 91 578 32 84
W terminie do dnia 28.04.2017 r.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela podinspektor Małgorzata Konieczniak     tel. 91 561 28 90 wew. 22

VIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Skan mapy przedstawiający boisko w m. Obryta Gm. Warnice.

Z up. Wójta

/ - / Waldemar Lubiński

Załączniki do pobraniaBIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4037686

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia