Dziś jest niedziela 05 lipca 2020, imieniny: Karoliny i Antoniego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego

Gminy Warnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku

 

Wójt Gminy Warnice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2020.

 

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział kluby sportowe działające na obszarze Gminy Warnice, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

 

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków.

Konkurs ofert o udzielenie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu dotyczy zadania, które w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia przez Gminę Warnice co najmniej jednego z następujących celów publicznych:

1) poprawianiu warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Warnice,

2) osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Warnice do działalności sportowej,

4) promocji sportu i aktywnego stylu życia,

5) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Warnice poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

 

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji.

1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2020 w ramach niniejszego konkursu ofert przeznacza się kwotę – 85 000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania wyłonionego w konkursie ofert zostanie przekazana po podpisaniu umowy z beneficjentem.

3. Płatność następować będzie w transzach. W przypadku, gdy czas trwania zadania będzie krótszy niż 3 miesiące, płatność następować będzie w 1 transzy.

3. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy Gminą Warnice a beneficjentem.

4. Przekazywanie kolejnych transz dotacji poprzedzone będzie złożeniem sprawozdania częściowego, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519).

5. Rozliczenie dotacji dokonywane będzie po przedłożeniu przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519).

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

§ 3. Termin realizacji przedsięwzięć z ofert.

Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Warnice w okresie: od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30 listopada 2020 r.

 

 

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinna spełniać oferta i objęte nią zadania.

1. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Warnice a klubem sportowym, którego oferta otrzyma pozytywną propozycję przyznania dotacji.

2. Podmiot składający ofertę:

1) wykonuje zadanie samodzielnie,

2) posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.

3. Udzielana dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakupu sprzętu sportowego,

3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Warnice lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Warnice, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu, zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,

4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,

6) stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,

7) kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

8) kosztów obsługi administracyjnej projektu,

9) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Warnice.

4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłata kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5) poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

5. Prawidłowo złożony wniosek/oferta złożona jest na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519). Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Warnice, pok. 14 lub na stronie internetowej Gminy: www.warnice.pl i bip.warnice.pl.

6. Do konkursu mogą przystąpić tylko kluby sportowe, które złożyły sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego realizowanego w poprzednim roku.

7. Do wniosku/oferty należy załączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji i inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

2) Umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.1 partnera)

8. Kserokopie załączonych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

 

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest złożenie w terminie do dnia 28 luty 2020 r. do godz. 15.00 kompletnego wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy Warnice lub pocztą na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Warnice w 2020 roku.”

2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Warnice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

 

§ 6. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

1. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zadania dla gminy Warnice;

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

2. Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

3. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Warnice w formie zarządzenia.

4. Wójt Gminy Warnice zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

5. Wyniki zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

6. W przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, decyzję o podpisaniu umowy podejmuje wnioskodawca.

7. Do zarządzenia Wójta Gminy Warnice w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji nie stosuje się odwołania.

Warnice, 12 luty 2020 r.

Wójt Gminy Warnice

/ - / Alina Werstak

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTY 
WZÓR UMOWY
SPRAWOZDANIE
UCHWAŁA RADY GMINY WARNICE
INFORMACJE/DOBRE RADY DOT. PROWADZENIA I ROZLICZANIA DOTACJI

 

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 5249039 osób