Dzisiaj jest Piątek, 22 lutego 2019 r. Imieniny: Marty i Małgorzaty
 

kliknij aby powiekszyc

Aktualnosci:

PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY - WARNICE 36/2
09 maj 2018 r., 14:40

WÓJT GMINY WARNICE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz 1490).

ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż

 

I. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2016 r. poz 2052 z późn. zm) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wobec powyższego o nabyciu nieruchomości rolnej będącej przedmiotem niniejszego przetargu mogą się ubiegać wyłącznie podmioty spełniające warunki określone przepisami tej ustawy.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną:

1. będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą użytków rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha,

2. posiadającą kwalifikacje rolnicze określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 6 ust 2 pkt 2):

- wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

- tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy
w rolnictwie lub

- wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy
w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe
w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie lub

- wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze
i posiada co najmniej 5 – letni staż pracy w rolnictwie.

3. co najmniej od 5 lat zamieszkującą w gminie na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

II. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Warnice, oznaczona numerem geodezyjnym 36/2 o pow. 0,54 ha, posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00024005/9.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana na skraju wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gruntowej nieutwardzonej. Działka posiada regularny prostokątny kształt. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość nie wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Grunt utrzymany w dobrej kulturze rolnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią grunty rolne i leśne. Odległość od zabudowy mieszkaniowej wsi wynosi około 150 metrów.

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie nieruchomości jako uprawy polowe

Użytek gruntowy określany w ewidencji gruntów jako RIIIa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 33 000,00 zł

(słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium – 3 000 zł

 

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: umowa dzierżawy do 31 grudnia 2018 roku.

 

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów:

1. Oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej
5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
w każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa.

2. Oświadczenia, że łączna powierzchnia posiadanych użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

3 Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);

4. Dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat w gminie na obszarze której jest położona, tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludności.

Termin i miejsce składania dokumentów kwalifikujących do uczestnictwa w przetargu:

Dokumenty kwalifikujące do uczestnictwa w przetargu prosimy składać na dzienniku podawczym pok. 10 (sekretariat) w terminie do 11.06.2018 r. w zaklejonych kopertach
z dopiskiem ,,Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej
w Warnicach dz. nr 36/2 – dokumenty kwalifikujące”.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Złożenie dokumentów kwalifikujących do uczestnictwa w przetargu.

2. Złożenie pisemnej oferty.

3.Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie.

4. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium lub dowodu zwolnienia z tego obowiązku.

5. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

- pełnomocników osób fizycznych - konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 11.06.2018 w pieniądzu w wysokości: 3 000, 00 zł. (słownie:trzy tysiące złotych).

Wadium winno wpłynąć na konto Gminy Warnice przelewem na rachunek bankowy
nr 73 9387 1039 3900 1993 2000 0050 w Pyrzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział Warnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Warnice).

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „ Przetarg na nieruchomość – działka nr 36/2 obręb Warnice” oraz wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne oferty na zakup nieruchomości w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w Warnicach dz. nr 36/2” prosimy składać na dzienniku podawczym pok. 10 (sekretariat) w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice w terminie do 11.06.2018 r. do godz. 1500.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę, siedzibę i wyciąg z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna. Aktualność wypisu z rejestru winna
być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym
niż 3 miesiące poprzedzające datę przetargu;

- datę sporządzenia oferty;

- oferowaną cenę nabycia (proponowana cena nabycia musi być wyższa od ceny wywoławczej);

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;

- dowód wniesienia wadium.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 14.06.2018 roku na tablicy ogłoszeń (I piętro) Urzędu Gminy w Warnicach.

 

 

Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2018r. w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66,
74-201 Warnice, pok. 3 (sala USC) o godz. 1200

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

- cena nieruchomości 100%

Sprzedający dokona oceny ofert w oparciu o powyższe kryterium.

 1. Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Komisja zawiadamia oferentów którzy złożyli oferty uznane za równorzędne o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
 4. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach
  z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% najwyższej ceny zawartej
  w ofertach.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.
 6. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Warnice.
 7. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie Gminy Warnice rachunek bankowy nr 73 9387 1039 3900 1993 2000 0050 w Pyrzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział Warnice najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
 10. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
 11. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

 1. Wójt Gminy Warnice ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Warnice - pok. 10,
tel. 91 561 28 90 wew. 22.

 

 

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone w terminie od dnia 09.05.2018 r. do dnia 11.06.2018 r. na tablicy ogłoszeń UG Warnice, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.warnice.pl oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Stary Przylep w celu podania do publicznej wiadomości.

 

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Puls Powiatu” w dniu 09 maja 2018 r.

Wójt Gminy

/ - / Anna Hackiewicz-GębskaBIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4768163

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia