Dziś jest czwartek 06 października 2022, imieniny: Artura i Brunona

Zaproszenie

Dla podmiotów leczniczych z terenu Gminy Warnice udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych

Wójt Gminy Warnice, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r., poz. 1148) działając na podstawie art. 12 ustawy z 12 kwietnia o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz. U. Z 2019 r., poz. 1078) zaprasza podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Warnice:

  1. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach

  2. Szkoła Podstawowa w Starym Przylepie, Filia Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach

 

Zasady realizacji zadania wynikające z przepisów ustawy a dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami:

1. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

2. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami jest zobowiązany do wykonywania:

1) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

2) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

- określone w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

3. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki.

4. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Opieka stomatologiczna w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

7. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa w art.20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

 

Informacje ogólne:

1. Celem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie możliwości korzystania z usług lekarza dentysty przez uczniów szkoły.

2. Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem aplikacji winien spełniać następujące wymagania na podstawie :

a) na dzień złożenia aplikacji prowadzić działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie,

b) posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę, właściwego dla miejsca siedziby zakładu albo – dla miejsca zamieszkania ( gdy podmiot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą),

c) posiadać umowę na świadczenie usług medycznych w zakresie objętym zaproszeniem z Narodowym Funduszem Zdrowia,

d) zatrudniać specjalistów uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej.

3. W przypadku złożenia aplikacji przez podmiot leczniczy, spełniający zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, zostanie zawarte porozumienie pomiędzy ww. podmiotem a organem gminy prowadzącym szkołę, w którym zostanie określony sposób organizacji udzielania świadczeń.

 

Miejsce i termin składania:

1. Zgłoszenie – na załączonym formularzu wraz z załącznikami:

- kserokopię decyzji/zaświadczenia, potwierdzających wpis podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- kserokopię umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii dzieci i młodzieży.

Oświadczenie o zatrudnieniu specjalistów, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania opieki stomatologicznej.

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej

 

„ ZGŁOSZENIE – OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI” do dnia

31 marca 2020 r. do godz. 1500 w Urzędzie Gminy Warnice, pokój nr 10

Do pobrania:

1. Załącznik nr 1 (plik MS Word) lub Załącznik nr 1 (plik PDF)

2. Załącznik nr 2 - porozumienie wzór (plik PDF)