Dziś jest niedziela 17 października 2021, imieniny: Wiktora i Małgorzaty

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Warnice
dotyczące działania 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
realizowany w ramach PRO WZ, oś piorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna

Wójt Gminy Warnice informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020,  Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne będące:
• właścicielem domów jednorodzinnych,
• właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
• najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu)

będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, dalej zwana IZ RPO WZ, na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:
• podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub
• zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej
• kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Uwaga:
1. Likwidacji podlegać będą jedynie instalacje w lokalach mieszkalnych.

2. Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/(m2x rok). W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

3. Zgłoszenie źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym (zarówno w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym) zlokalizowanym na obszarze Gminy Warnice. Ankietę można pobrać ze strony www.warnice.pl lub pok. nr 4 w Urzedzie Gminy Warnice 74-201 Warnice 66.

UWAGA - ANKIETA NIE JEST WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE!

Ankietę należy składać do dnia 21 czerwca 2019 r.:
• Urząd Gminy Warnice, 74-201 Warnice 66 (II piętro, pok. 10, sekretariat) lub,
• drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@warnice.pl

Osoba do kontaktu:
• Monika Ostrowska tel. 91 561 28 90 wew. 27, 664 498 556.

Do pobrania:
- ankieta antysmogowa (plik MS Word)
- ankieta antysmogowa (plik PDF)