Dziś jest środa 14 kwietnia 2021, imieniny: Justyny i Waleriana

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice. Zgłoszeniu do ewidencji podlegają także wybudowane w latach ubiegłych zbiorniki, a dotychczas nie zgłoszone do ewidencji.

W terminie od 6 kwietnia do 30 czerwca w Urzędzie Gminy w Warnicach  należy złożyć aktualne zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66, pok. nr 4, lub na stronie internetowej Gminy: www.warnice.pl

Wypełniony druk można składać:

  • bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Warnicach, Warnice 66, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@warnice.p

Informujemy, iż zgodnie z art. 6, ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.2020r. poz. 1439 ze zm.), właściciele nieruchomości którzy wytwarzają ścieki sanitarne i pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

                                                                                                         Wójt Gminy Warnice

                                                                                                             (-) Alina Werstak

Załącznik:

Zgłoszenie zbiornika  bezodpływowego (szamba) lub  przydomowej oczyszczalni ścieków do Ewidencji Gminnej