Dzisiaj jest Czwartek, 17 stycznia 2019 r. Imieniny: Antoniego i Rościsława
 

kliknij aby powiekszyc

Aktualnosci:

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY - OBRYTA DZ. 251/4
12 czerwiec 2018 r., 11:54

WÓJT GMINY WARNICE

w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

 

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Obryta oznaczona numerem geodezyjnym 251/4 o pow. 0,2668 ha, posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00024002/8.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 30 000 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium – 3 000 zł

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana na skraju wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gruntowej nieutwardzonej. Działka posiada regularny kształt – foremny wielokąt. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość nie wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Grunt utrzymany w dobrej kulturze rolnej.

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie nieruchomości jako grunty orne.

Użytek gruntowy określany w ewidencji gruntów jako RII.

 

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: umowa dzierżawy do 31 grudnia 2025 roku.

 

UWAGA:

 1. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie UG Warnice (Sala USC nr 3) o godz. 11:00 dnia 26 lipca 2018 r.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokumenty tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium winno wpłynąć na konto Gminy Warnice przelewem na rachunek bankowy nr 73 9387 1039 3900 1993 2000 0050 w Pyrzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział Warnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2018 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Warnice).

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „ Przetarg na nieruchomość – działka nr 251/4 obręb Obryta” oraz wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu.

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu.

 1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „przetarg – nieruchomość – działka nr 251/4 obręb Obryta” w sekretariacie UG Warnice, Warnice 66 do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 15:00.
 2. Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę, siedzibę i wyciąg z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające datę przetargu;

- datę sporządzenia oferty;

- oferowaną cenę nabycia (proponowana cena nabycia musi być wyższa od ceny wywoławczej);

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- dowód wniesienia wadium.

 1. Kryterium wyboru oferty:

- cena nieruchomości 100%

Sprzedający dokona oceny ofert w oparciu o powyższe kryterium.

 1. Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Komisja zawiadamia oferentów którzy złożyli oferty uznane za równorzędne o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
 4. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% najwyższej ceny zawartej w ofertach.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.
 6. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Warnice.
 7. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji wpłacającego.
 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie Gminy Warnice rachunek bankowy nr 73 9387 1039 3900 1993 2000 0050 w Pyrzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział Warnice najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
 10. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
 11. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 12. Wójt Gminy Warnice ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone w terminie od dnia 12.06.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń UG Warnice, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.warnice.pl oraz zostało przesalane do sołtysa wsi Obryta w celu podania do publicznej wiadomości .

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Warnice - pok. 10,
tel. 91 561 28 90 wew. 22.

 

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Puls Powiatu” w dniu 12 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy

/ - / Anna Hackiewicz-GębskaBIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4672686

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia