Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Gmina Warnice położona jest w południowo - zachodniej części województwa zachodniopomorskiego i należy do grupy najmniejszych jednostek administracyjnych. Jej obszar zajmuje 86,14 km2. Gmina wchodzi w skład powiatu pyrzyckiego.

Graniczy z gminami:
• od północy - z gminą Stargard
• od wschodu - z gminą Dolice
• od południowego wschodu z gminą Przelewice
• od południa oraz zachodu z gminą Pyrzyce
• od północnego zachodu z gminą Stare Czarnowo (przez jezioro Miedwie).

mapka gminy Warnice

Gmina leży w zasięgu oddziaływania dwóch ośrodków subregionalnych: Pyrzyc i Stargardu, przebiega przez nią droga wojewódzka łącząca te dwie miejscowości.
Ośrodek gminy stanowi wieś Warnice, oddalona od Szczecina o ok. 65 km i 12 km od Stargardu. Na obszarze gminy znajduje się 13 miejscowości, w których do największych należą: Warnice, Barnim, Wierzbno.

Główną funkcją gospodarczą gminy jest i pozostanie rolnictwo, które stanowi podstawowe źródło utrzymania ludności. Środowisko agroprzyrodnicze gminy stwarza bardzo korzystne warunki dla rozwoju tej funkcji. Użytki rolne ogółem w gminie Warnice stanowią 81,0% (średnia wojewódzka 53%). Świadczy to o charakterze rolniczym gminy i decyduje o jej wysokiej pozycji gospodarczej. Gmina cechuje się bardzo niskim stopniem lesistości (0,80% ogólnej powierzchni gminy).
Rozwój gminy Warnice ukierunkowany będzie na dalsze wspierania rozwoju przedsiębiorczości, na rozwój sektora turystycznego oraz agroturystycznego i wykorzystanie w tym celu możliwości, jaką stwarza położenie gminy nad jeziorem Miedwie.

WALORY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE
 
 Gmina Warnice jest położona na niezwykle urodzajnej równinie pyrzycko - stargardzkiej. Pejzaż gminy, typowo rolniczy, w niewielkim stopniu zalesiony, charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem rozmieszczenia obszarów o cennych walorach przyrodniczych - ekosystemów często unikalnych w skali kraju.

zdjecie przedstawia widok na dolinę Miedwia od strony miejscowości Grędziec-Wierzbno

Osobliwością przyrodniczą są położone od strony południowej i zachodniej gminy, na stromych zboczach w kierunku doliny rzeki Płoni i jeziora Miedwie, rezerwaty przyrody: "Brodogóry" ze stanowiskiem reliktowej roślinności stepowej występującej w zasięgu klimatu morskiego i "Stary Przylep" ze zbiornikami roślin kserotermicznych.
Szeroki pas nadbrzeżny J. Miedwie, to teren podmokły, bagienny, porośnięty trzcinami, szuwarami, pokryty licznymi naturalnymi oczkami wodnymi. Stanowi doskonałe warunki siedliskowe dla wielu gatunków rzadkich roślin i ptaków.
 Z krawędzi wyższych partii stromych zboczy rozciąga się panoramiczny widok na dolinę rzeki Płoni i J. Miedwie, które stanowią rozległe wnętrze krajobrazowe, zbliżone do krajobrazu naturalnego, bardzo atrakcyjnego dla turystyki.
Nad malowniczo położonym J. Zaborsko, w miejscowości Wierzbno nad J. Miedwie, są dogodne warunki do biwakowania, a dla amatorów sportów wodnych do żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu i wędkarstwa.

zdjęcie przedstawia - pomost nad jeziorem Miedwie w miejscowości Wierzbno

Plaża nad J. Miedwie stanowi doskonały teren pod inwestycje związane z turystyką (np. stworzenie kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego, budowa ścieżek rowerowych wzdłuż brzegów jeziora). We wsiach: Wierzbno, Grędziec, Zaborsko istnieją dogodne warunki dla rozwoju agroturystyki.

Filmowe panoramy sferyczne Gminy Warnice oraz sołectwa Gminy Warnice sfilmowane z drona dostępne są na stronie (data wykonania - 2017 r.): https://filmowepanoramysferycznezdrona.tv-polska.eu/gmina/warnice
 
WALORY ZABYTKOWE
 
zdjęcie przedstawia kościół w Wierzbnie Teren gminy Warnice pod względem wartości zabytkowych jest zróżnicowany. Występują wsie o znaczących walorach (Stary Przylep, Wierzbno, Zaborsko), mające średniowieczną metrykę, zachowany układ przestrzenny i znaczne nasycenie cenną zabudową zabytkową. Obok nich istnieją interesujące i dobrze zachowane wsie folwarczne z dominującymi, dużymi założeniami gospodarczymi i parkami (Barnim, Wójcin) - pochodzące z XIX-XXw., a także późniejsze wsie typu kolonizacyjnego (Reńsko, Grędziec) o stosunkowo skromnych walorach.
Pozostałe miejscowości, na skutek przekształceń formy i zabudowań nie zachowały walorów zabytkowych.zdjęcie przedstawia kościół w Zaborsku
 Szereg miejscowośc, głównie po 1945 r., uległo dewaloryzacji (Dębica, Kłęby, Nowy Przylep, Obryta, Warnice). Z zachowanych obiektów architektonicznych szczególnie cenne są kościoły w Wierzbnie (kościół z XV w. z barokową wieżą), Barnimiu, Starym Przylepie, Warnicach i Zaborsku oraz odbudowany w Obrytej.
Najcenniejszym zespołem zabytkowego budownictwa są wąskofrontowe chałupy typu pyrzyckiego, które obecnie zachowały się w znikomej ilości głównie w miejscowościach Wójcin i Zaborsko.

zdjęcie przedstawia kościół w Starym Przylepie