Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

Wszystkie dokumenty związane z konsultacjami "Programu Współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" dostępne są na stronie: http://bip.warnice.pl/strony/menu/45.dhtml (na stronie umieszczone są również sprawozdania z realizacji "Programu ...")


Warnice, 10.10.2023 r.

Informacja z przebiegu konsultacji

dot. projektu Programu współpracy Gminy Warnice

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Gmina Warnice przygotowała i przedstawiła do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 22 września 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2023 Wójta Gminy Warnice, zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

Termin trwania konsultacji wyznaczono na 18 dni kalendarzowych, tj. od 22 września 2023 r. do 9 października 2023 roku.

Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie www.warnice.pl oraz na www.bip.warnice.pl w miejscach wskazanych zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

Projekt Programu współpracy został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

W w/w okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot. projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok w formie załącznika do projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy Warnice pod głosowanie.

Wójt Gminy Warnice

/ - / Alina Werstak


Warnice 22.09.2023 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK.

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy (...).

Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 22 września 2023 r., a zakończenie w dniu 09 października 2023 r.

Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „Informacje” -> „Konsultacje aktów prawa miejscowego” -> „Konsultacje programu współpracy z organizacjami” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi, sprawozdania”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest stanowisko ds. sportu i promocji gminy, administratora systemu teleinformatycznego, pomocy materialnej, tel. 91 561 28 90 wew. 31, adres e-mail: promocja@warnice.pl

 

Wójt Gminy Warnice

/ - / Alina Werstak

Załączniki:

Projekt programu współpracy na 2024 rok

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz uwag (plik PDF) lub (plik MS Word)

Zarządzenie nr 68/2023 (plik PDF)


Warnice 12.10.2022 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
DOT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK

Gmina Warnice przygotowała i przedstawiła do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 21 września 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022 Wójta Gminy Warnice, zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

Termin trwania konsultacji wyznaczono na 16 dni kalendarzowych, tj. od 21 września 2022 r. do 6 października 2022 roku.

Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie www.warnice.pl oraz na www.bip.warnice.pl w miejscach wskazanych zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

Projekt Programu współpracy został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

W w/w okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot. projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok w formie załącznika do projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy Warnice pod głosowanie.

Wójt Gminy Warnice

/ - / Alina Werstak


Warnice 21.09.2022 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK.

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy (...).

Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 21 września 2022 r., a zakończenie w dniu 06 października 2022 r.

Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „Informacje” -> „Konsultacje aktów prawa miejscowego” -> „Konsultacje programu współpracy z organizacjami” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi, sprawozdania”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest stanowisko ds. sportu i promocji gminy, administratora systemu teleinformatycznego, pomocy materialnej, tel. 91 561 28 90 wew. 31, adres e-mail: promocja@warnice.pl

 

Wójt Gminy Warnice

/ - / Alina Werstak

Załączniki:

Projekt programu współpracy na 2023 rok

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz uwag (plik PDF) lub (plik MS Word)

Zarządzenie nr 68/2022 (plik PDF)


Warnice 15.11.2021 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
DOT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK

Gmina Warnice przygotowała i przedstawiła do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 25 października 2021 r. Zarządzeniem nr 69/2021 Wójta Gminy Warnice, zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

Termin trwania konsultacji wyznaczono na 16 dni kalendarzowych, tj. od 25 października 2021 r. do 9 listopada 2021 roku.

Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie www.warnice.pl oraz na www.bip.warnice.pl w miejscach wskazanych zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

Projekt Programu współpracy został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

W w/w okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot. projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok w formie załącznika do projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy Warnice pod głosowanie.

Wójt Gminy Warnice

/ - / Alina Werstak


Warnice 25.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK.

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy (...).

Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 25 października 2021 r., a zakończenie w dniu 9 listopada 2021 r.

Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „Informacje” -> „Konsultacje aktów prawa miejscowego” -> „Konsultacje programu współpracy z organizacjami” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi, sprawozdania”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest stanowisko ds. Promocji Gminy, Kultury i Zdrowia, tel. 91 561 28 90 wew. 31, adres e-mail: promocja@warnice.pl

Wójt Gminy Warnice

/ - / Alina Werstak

Załączniki:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2022 ROK

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

FORMULARZ UWAG (plik PDF) lub (plik MS Word)

ZARZĄDZENIE NR 69/2021 (plik PDF) lub (plik PDF skan)

 


Warnice, 22.10.2020 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

DOT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

Gmina Warnice przygotowała i przedstawiła do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 30 września 2020 r. Zarządzeniem nr 57/2020 Wójta Gminy Warnice, zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

Termin trwania konsultacji wyznaczono na 15 dni kalendarzowych, tj. od 30 września 2020 r. do 15 października 2020 roku.

Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie www.warnice.pl oraz na www.bip.warnice.pl w miejscach wskazanych zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

Projekt Programu współpracy został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

W w/w okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot. projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok w formie załącznika do projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy Warnice pod głosowanie.

Wójt Gminy Warnice

/-/ Alina Werstak


Warnice 30.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK.

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy (...).

Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 30 września 2020 r., a zakończenie w dniu 15 października 2020 r.

Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „Informacje” -> „Konsultacje aktów prawa miejscowego” -> „Konsultacje programu współpracy z organizacjami” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi, sprawozdania”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest podinspektor ds. Promocji Gminy, Kultury i Zdrowia, tel. 91 561 28 90 wew. 31, adres e-mail: promocja@warnice.pl

Zastępca Wójta Gminy Warnice

/-/ Stanisław Wudarczyk

Załączniki:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2021 ROK

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

FORMULARZ UWAG (plik PDF) lub (plik MS Word)

ZARZĄDZENIE NR 57/2020


Warnice 08.11.2019 r.

 

Informacja z przebiegu konsultacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK - do pobrania plik PDF

Warnice 18.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

  • Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK.
  • Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy (...).
  • Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 18 października 2019 r., a zakończenie w dniu 04 listopada 2019 r.
  • Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „Informacje” -> „Organizacje pozarządowe” -> „Program współpracy oraz konsultacje programu” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi, sprawozdania”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice oraz rozesłany do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Warnice.
  • Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.
  • Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
  • Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest inspektor ds. Promocji Gminy, Sportu, Administratora Systemu Teleinformatycznego, Pomocy Materialnej, tel. 91 561 28 90 wew. 31, adres e-mail: promocja@warnice.pl

Wójt Gminy

/ - / Alina Werstak

Załączniki:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
FORMULARZ UWAG (plik PDF) lub (plik MS Word)
ZARZĄDZENIE NR 72/2019


 

Warnice, 14.11.2018 r.

 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI Programu współpracy (...) - do pobrania plik PDF

Warnice, 25.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


• Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projektPROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK.
• Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy (...).
• Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 25 października 2018 r., a zakończenie w dniu 07 listopada 2018 r.
• Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice oraz rozesłany do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Warnice.
• Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.
• Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
• Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest inspektor ds. Promocji Gminy, Sportu, Administratora Systemu Teleinformatycznego, Pomocy Materialnej, tel. 91 561 28 90 wew. 31, adres e-mail: promocja@warnice.pl.

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

Załączniki:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2019 ROK
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
FORMULARZ UWAG (plik PDF) lub (plik MS Word)
ZARZĄDZENIE NR 84/2018