Dziś jest poniedzialek 10 maja 2021, imieniny: Izydora i Antoniny

Klauzula informacyjna dla korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej (pobierz - plik PDF)


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PYRZYCKIEGO

Stosownie do art. 8a ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1255 ze zm.) Starosta Pyrzycki udostępnił listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu pyrzyckiego

Lista do pobrania (plik PDF)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne rozprzestrzenianie się koronawirusa - Covid-19

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, zawieszamy do odwołania, załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego. Skorzystać można z możliwości kontaktu telefonicznego lub za pomocą rozwiązań elektroniczych.

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowy w Pyrzycach miesiąc - luty 2021 r.

 

Poniedziałek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Tomasz Chańko

adwokat.tomasz.chanko@gmail.com

 

517 861 902

Wtorek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Robert Balcerowicz

r.balcerowicz@kancelaria-szczecin.pl

 

724 082 949

Środa

9ºº – 13ºº

10.02.2021 r.

24.02.2021 r.

Adwokat

Adam Matusiak

kancelaria.pyrzyce@wp.pl

 

91 570 33 33

692 090 826

Środa

9ºº – 13ºº

03.02.2021 r.

17.02.2021 r.

 

Radca prawny

Aleksandra Bór-Apostolu

alexandra_bor@wp.pl

 

793 008 558

Czwartek

9ºº - 13ºº

Radca prawny

Ewa Sapieha-Śledź

kancelaria@sapieha-sledz.pl

 

608 651 736

Piątek

9ºº- 13ºº

Radca prawny

Patryk Zawadzki

kancelaria.zawadzki@op.pl

 

505 100 930

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego, miesiąc - luty 2021 r. 

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº - 12ºº

01.02.2021 r. - 8.00 – 12.00

03.03.2021 r. - 8.00 – 12.00

04.02.2021 r. - 10.30 – 14.30

08.02.2001 r. - 8.00 – 12.00

15.02.2021 r.- 8.00 – 12.00

17.02.2001 r. - 8.00 – 12.00

18.02.2021 r. - 10.30 – 14.30

22.02.2021 r. - 8.00 – 12.00

 

 

 

 

 

 

Justyna Psut-Wachowiak

Dariusz Wiszniewski

Leszek Morus

Dariusz Wiszniewski

Dariusz Wiszniewski

Dariusz Wiszniewski

Leszek Morus

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

justyna.psut@poczta.onet.pl

kancelariadobrarada@wp.pl

morus.kontakt@o2.pl

kancelariadobrarada@wp.pl

kancelariadobrarada@wp.pl

kancelariadobrarada@wp.pl

morus.kontakt@o2.pl

kancelariadobrarada@wp.pl

 

 

 

 

502 440 605

502 666 115

501 197 974

502 666 115

502 666 115

502 666 115

501 197 974

502 666 115

Czwartek

Gmina Warnice

7³º - 10³º

11.02.2021 r.

25.02.2021 r.

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

stanislaw_baranowski@op.pl

 

600 362 296

Środa

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

10.02.2021 r.

24.02.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

kancelariadobrarada@wp.pl

 

502 666 115

Piątek

Gmina Kozielice

11³º- 15³º

05.02.2021 r.

19.02.2021 r.

 

 

 

Wtorek

Gmina Lipiany

11³º – 15³º

02.02.2021 r.

09.02.2021 r.

16.02.2021 r.

23.02.2021 r.

 

 

 

Piątek

Gmina Przelewice

11³º -15³º

12.02.2021 r.

26.02.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

501 19

 

Poradniki z zakresu edukacji prawnej o bieżące informacje dostępne na stronie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach: http://www.pyrzyce.pl/asp/nieodplatna-pomoc-prawna,265,,1

 

 

Informacje dotyczące funkcjonowania punktu:

Podmioty uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Stosownie do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione do korzystania z darmowego poradnictwa prawnego są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa osobie jej udzielającej pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :
1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
2) osobie doświadczającej trudności
w komunikowaniu się - ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej - Pomoc prawna będzie polegała na:

1. poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o którym mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa rodzinnego
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
- prawa administracyjnego,
- prawa podatkowego,
- prawa karnego,
- spraw administracyjnych,
- innych spraw.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
a) doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoba, która:
a) osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) osoba, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 


 

kliknij na logo

Jest to portal internetowy stworzony przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Baza Internetowy System Aktów Prawnych zawiera - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.