Dziś jest niedziela 17 października 2021, imieniny: Wiktora i Małgorzaty

Klauzula informacyjna dla korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej (pobierz - plik PDF)


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PYRZYCKIEGO

Stosownie do art. 8a ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1255 ze zm.) Starosta Pyrzycki udostępnił listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu pyrzyckiego

Lista do pobrania (plik PDF)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW

KOMUNIKAT

Informujemy, że od dnia 13 września 2021 r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Pyrzycach udziela porad prawnych stacjonarnie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, lokal nr 17 c (parter), wrzesień 2021 r.

Poniedziałek

 

9.00 – 13.00

Adwokat Tomasz Chańko

Wtorek

 

9.30 – 13.00

Adwokat Robert Balcerowicz

Środa

08.09.2021

22.09.2021

9.30 – 13.00

Adwokat Adam Matusiak

 

 

 

Środa

01.09.2021

15.09.2021

29.09.2021

 

9.30 – 13.00

Radca Prawny Aleksandra Bór-Apostołu

Czwartek

 

9.30 – 13.00

Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź

Piątek

9.30 – 13.00

Radca Prawny Piotr Zawadzki

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy,wrzesień 2021 r.

Czwartek

 

02.09.2021

16.09.2021

30.09.2021

 

7.30 – 10.30

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

Urząd Gminy Warnice

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem
nr telefonu:  918811398

Pełna treść informacji oraz wykaz kontaktów do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach (kliknij)

 

Poradniki z zakresu edukacji prawnej o bieżące informacje dostępne na stronie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach: http://www.pyrzyce.pl/asp/nieodplatna-pomoc-prawna,265,,1

 

 

Informacje dotyczące funkcjonowania punktu:

Podmioty uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Stosownie do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione do korzystania z darmowego poradnictwa prawnego są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa osobie jej udzielającej pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :
1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
2) osobie doświadczającej trudności
w komunikowaniu się - ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej - Pomoc prawna będzie polegała na:

1. poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o którym mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa rodzinnego
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
- prawa administracyjnego,
- prawa podatkowego,
- prawa karnego,
- spraw administracyjnych,
- innych spraw.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
a) doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoba, która:
a) osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) osoba, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 


 

kliknij na logo

Jest to portal internetowy stworzony przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Baza Internetowy System Aktów Prawnych zawiera - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.