Dziś jest czwartek 06 października 2022, imieniny: Artura i Brunona

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WARNICE

Nabór wniosków o usunięcie azbestu

 

    W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2020 Wójt Gminy Warnice ogłasza, że do dnia 03 kwietnia 2020 r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

    Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warnice na lata 2012– 2032”. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

    W związku z powyższym osoby planujące w 2020 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy Warnice w terminie do 03 kwietnia 2020 r. wniosek wraz ze zdjęciem wnioskowanej inwestycji /budynku/ oraz zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę potwierdzone datą wpływu przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. Wzór wniosku dostępny jest w tut. Urzędzie oraz na stronie www.warnice.pl

    Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

    Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Warnice, tel. 91 561 28 90 w godzinach urzędowania.

Do pobrania:

Wniosek (plik MS Word)

lub Wniosek (plik PDF)