Dziś jest środa 21 października 2020, imieniny: Urszuli i Hilarego

GN.6840.13.2020.MS

Warnice, dnia 16 października 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warnice przeznaczonej do sprzedaży na pisemny wniosek najemcy w trybie bezprzetargowym (wykazu nie dotyczy art. 35 ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9, 10 i 12 ww. ustawy).

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Powierzchnia nieruchomości.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej, zabudowanej.

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego.

Opis nieruchomości
oraz jej usytuowanie.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Cena nieruchomości.

 

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

1.

Numer działki ewidencyjnej:
49/5.

Położenie nieruchomości: Obryta 28.

Jednostka ewidencyjna: Warnice – Gmina.

Obręb ewidencyjny:

321206_2.0005, Obryta.

Symbol klasoużytku:

RII, Br-RII.

Nr KW: SZ2T/00017786/5.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej, zabudowanej:
0,21 ha.

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego:

46,91 m2.

Nieruchomość gruntowa, zabudowana zlokalizowana w centrum wsi. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Dojazd do działki odbywa się z drogi utwardzonej nawierzchnią bitumiczną – droga wojewódzka nr 106 Stargard – Pyrzyce. Działka posiada regularny kształt – foremny wielokąt. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość wyposażona
w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Budynek mieszkalny – parterowy, częściowo podpiwniczony
z nieużytkowanym poddaszem wybudowany na początku ubiegłego wieku. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno – piaskowej. Standard wykończenia podstawowy. Stan techniczny całego obiektu zadowalający.
Celowy remont generalny.

Z dniem 31 grudnia 2003 r. stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej nieruchomości. Przed ww. terminem działka
nr 49/5, obręb Obryta, miała przeznaczenie – sady i ogrody przydomowe, mieszkalnictwo jednorodzinne i zagrodowe, strefa ochronna, B' J. Miedwie.
W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Warnice
z 2018 r. działka nr 49/5, obręb Obryta, leży w terenach oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy mieszkaniowej z usługami, granica strefy ochrony pośredniej 'B' ujęcia wody. W odniesieniu do działki geodezyjnej nr 49/5 położonej
w obrębie geodezyjnym Obryta,
gm. Warnice, nie wszczęto procedury planistycznej mającej
na celu zmianę funkcji.

Cena budynku mieszkalnego znajdującego się pod adresem Obryta 28 wraz z działką 49/5 wynosi
65 000 zł.

Budynek mieszkalny znajdujący się pod adresem Obryta 28 wraz
z działką 49/5 przeznaczona
do zbycia
na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Obryta, na stronie internetowej www.bip.warnice.pl, www.warnice.pl oraz w Głosie Stargardzkim od dnia 16 października 2020 r. do dnia 5 listopada 2020 r.

Wójt

/ - / Stanisław Wudarczyk

Wykaz do pobrania: http://bip.warnice.pl/unzip/6363.dhtml (plik PDF)

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 5821474 osób