Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 42/2023  z dnia 02.06.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu „Ciepłe Mieszkanie”

logo programu Ciepłe Mieszkanie

Gmina Warnice ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
1. Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, sekretariat pok. nr 10) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
2. Tryb składania wniosków o powierzenie grantów:
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożony bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu wskazanym pkt. 1 ogłoszenia.
3. Informacje o zasadach programu
Szczegółowe informacje o zasadach programu wraz ze wzorami formularzy stanowi Regulamin naboru wraz z załącznikami.

Ważne !
Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od prawidłowego rozliczenia środków w ramach zawartej przez beneficjenta końcowego umowy i otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.
 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) który nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Pytania należy kierować na adres e-mail: rolnictwo@warnice.pl lub telefonicznie: 91 567 28 90 wew. 27.

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta – Ogłoszenie o naborze
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta – Regulamin naboru wniosków
Wzór umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia
Wzór wniosku o płatność
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie (PDF).
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie
Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych os. przez Współadministratorów.
Lista sprawdzająca przedsięwzięcia przewidzianego do dofinansowania
Oświadczenie współmałżonka
Oświadczenie współwłaściciela
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność
Pełnomocnictwo
Protokół odbioru prac wykonawcy.